Reklamacje

Aby dokonać reklamacji w naszym sklepie należy zapoznać się z poniższymi warunkami, zdefiniowanymi w § 8. Reklamacje Regulaminu

1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona. Powyższe nie stosuje się do przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), który to jest obowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej.

2. W przypadku stwierdzenia, iż Towar ma wadę, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.

3. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, opis wady Towaru, datę jej powstania oraz żądanie Klienta. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2.

Załącznik 2 – Protokół Reklamacji

4. Do reklamowanego Towaru należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

5. Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru.

6. Reklamacje należy kierować na adres: Przedsiębiorstwo Handlowe „Goldi” Wojciech Kulikowski, Ul. Parkowa 4, 83-200 Starogard Gdański,lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail:biuro@zoogoldi.pl

7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Towaru Klientowi.

10. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Towaru.