Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

zoogoldi.pl

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego zoogoldi.pl, przez Przedsiębiorstwo Handlowe „Goldi” Wojciech Kulikowski, z siedzibą Parkowa 4, 83-200 Starogard Gdański wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5921889554, REGON: 192629105, email: biuro@zoogoldi.pl, tel: +48 791 596 932 .
 2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://www.zoogoldi.pl/regulamin/, w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych, w każdej chwili.
 3. Definicje:

a)    Dni robocze – są to dni od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

b)    Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dowód potwierdzający zakup Towaru,

c)     Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,

d)    Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;

e)    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

f)      Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

g)    Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Klientowi agregację wybranych Towarów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Towaru, Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Towarów lub usuwanie ich z Koszyka,

h)    Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrany Towar, będący przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,

i)      Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

j)      Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu internetowego;

k)     Sklep Internetowy (Sklep) – dostępny na stronie internetowej www.zoogoldi.pl Sklep Sprzedawcy, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, dokonywać zakupów, zamieszczać komentarze;

l)      Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Handlowe „Goldi” Wojciech Kulikowski, z siedzibą Parkowa 4, 83-200 Starogard Gdański wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 592-188-95-54, REGON: 192629105.

m)   Towar –  dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,

n)    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

o)    Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

p)    Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

q)    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

r)     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą,

s)     Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w § 7.,

t)      Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w § 8.

§ 2. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego 

 1. Przed wypełnieniem Formularza zamówienia lub Formularza rejestracji, co wiąże się z utworzeniem Konta, Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację.
 2. Warunkiem Rejestracji Konta jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)    komputer z dostępem do Internetu,

b)    dostęp do poczty elektronicznej,

c)     przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

d)    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)     niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

e)    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)      korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 3. Świadczone usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

a)    przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,

b)    prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,

c)     udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,

d)    zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie.

 1. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Umowa:

a)    o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta,

b)    o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii,

c)     o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,

d)    o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu.

 1. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem loginu i hasła.
 2. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 3. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.
 4. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto
  nie mogą zawierać treści bezprawnych.
 5. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 6. Klient zamieszcza wypowiedzi w Sklepie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.
 7. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 8. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 9. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i Promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
 10. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji
  nie stanowi inaczej.
 11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 12. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Towarach, podane na stronach internetowych  Sklepu  internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.). 

§ 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

a)    Konto w Sklepie internetowym (konieczność Rejestracji),

b)    Formularz zamówienia (bez konieczności Rejestracji),

c)     złożenie Zamówienia telefonicznie wykorzystując do tego numer telefonu podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,

d)    złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, nr telefonu oraz adres e-mail; nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem Konta jest posiadanie Konta zarejestrowanego w Sklepie internetowym Sprzedawcy
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia w sklepie internetowym za pośrednictwem Formularza zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.
 5. Warunkiem złożenia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon, w przypadku podaniu NIP-u – wystawiana jest faktura VAT. Faktura wystawiana jest na podstawie danych podanych w Centralnej Ewidencji Gospodarczej.
 7. Klient niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), w celu realizacji Zamówienia upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, należy dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 9. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
 10. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a)    opisu przedmiotu Zamówienia,

b)    jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c)     sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

d)    wybranej metody i terminu płatności,

e)    wybranego sposobu dostawy,

f)      czasu dostawy,

g)    danych kontaktowych Klienta

h)    danych do faktury

 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Podsumowanie”, następnie „Potwierdzam zakup”.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia (wraz z indywidualnym numerem Zamówienia), zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 4. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 13 powyżej.
 5. Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:

a)    podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,

b)    wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,

c)     podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.

 1. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia telefonicznego podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej.
 2. W przypadku Klientów będących konsumentami, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

a)    opisu przedmiotu Zamówienia,

b)    jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c)     sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

d)    wybranej metody i terminu płatności,

e)    wybranego sposobu dostawy,

f)      czasu dostawy,

g)    danych kontaktowych Klienta

h)    danych do faktury

i)      Regulaminu

j)      pouczenie o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.

 1. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 15 i 18 niniejszego paragrafu.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

§ 5. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia
 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

a)    za pośrednictwem firmy kurierskiej(INPOST),

b)    odbiór osobisty w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy,

 1. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 2. W przypadku Zamówień o wartości powyżej 99 zł koszty dostawy (kurier INPOST), ponosi Sprzedawca.
 3. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 6 Dni roboczych od zawarcia umowy. 

§ 6. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

a)    przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

b)    gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);

c)     płatność elektroniczna przy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy);

d)    gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia).

 1. Wyboru metody płatności dokonuje Klient podczas składania Zamówienia.

§ 7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a)    świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)    umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)     umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)    umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)    umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)      umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)    umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h)    umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

i)      umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)      dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)     umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)      świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)   dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
 2. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Klienta drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.
 3. Klient odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 4. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Klient.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. W przypadku, gdy Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Zwroty Towarów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich we własnym imieniu działalnością gospodarczą lub zawodową – w ich przypadku uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży jest bezwzględnie wyłączone.    

§ 8. Reklamacje

 1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona. Powyższe nie stosuje się do przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), który to jest obowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej.
 2. W przypadku stwierdzenia, iż Towar ma wadę, Klient obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, opis wady Towaru, datę jej powstania oraz żądanie Klienta. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2.
 4. Do reklamowanego Towaru należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 5. Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru.
 6. Reklamacje należy kierować na adres:
 • Przedsiębiorstwo Handlowe „Goldi” Wojciech Kulikowski, Ul. Parkowa 4 83-200 Starogard Gdański,
 • lub drogą poczty elektronicznej przesyłając odpowiednią wiadomość na adres e-mail: biuro@zoogoldi.pl
 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Klienta reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Towaru Klientowi.
 4. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Towaru. 

§ 9. Ochrona danych osobowych i praw autorskich 

 1. Klient, wypełniając Formularz zamówienia lub Formularz rejestracji (zakładając Konto), proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia Usług, o których mowa w § 3 pkt 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Dane osobowe Klienta nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
 4. Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Sklepu internetowego www.zoogoldi.pl.
 6. Wszystkie zdjęcia Towarów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.zoogoldi.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 7. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.zoogoldi.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 8. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.zoogoldi.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
 9. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu. 

§ 10. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)    jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b)    jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c)     może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl

d)    może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  § 11. Postanowienia końcowe 

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku Klientów niebędących konsumentami Sądem właściwym do rozwiązaniu sporu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 9 grudnia 2016 roku.